Ch. Akibano Higo Echigo Tanabesou
Kari-on's California Dreamin’
Ebi
Ebony
Ch. Kari-On's Hanaloa
Copperdot’s Beikoku Tanoshii
Hisui Go Meinansou Higashi
Kari-on's Kalani
Keiko Go Shinkousou
Kojikahime Go Hauoli Shiba
Megumi No Kurumi Go Fujiki No Michikarasou
Kari-on's Amazing Grace
Sumiyoshi No Fukune Go Shinkousou
Kari-on's Sky’s the Limit
Kari-on’s That Girl is on Fire
Kari-on's You Go Girl